පින්බර වෙසක් පෝය දිනයක් වේවා

Vesak 2018

පින්බර වෙසක් පෝය දිනයක් වේවා

පින්බර වෙසක් පෝය දිනයක් වේවා ඔබ සැමට !!!

බුදුන්ගේ සරණ මුළු ලොවටම පැතිරේවා..
ධර්මය ඔබගේ මග හට පහනක් වේවා …
සග රුවන සැම හට පින් කේත වේවා …
බුදුන්ගේ තෙමගුල ඔබ හට පිළිසරණක් වේවා …